वचन बदला मराठी व्याकरण | एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी | वचन बदला शब्द मराठी | Ek vachan anek vachan in marathi with PDF

Table of Contents

एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी Ek vachan anek vachan in marathi with PDF – वचन बदला मराठी व्याकरण

वचन बदला मराठी व्याकरण – नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ! आजच्या या पोस्टमध्ये आम्ही तुमच्यासाठी वचन बदला शब्द मराठी, एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी, Ek vachan anek vachan in marathi with PDF घेऊन आलो आहोत.

वचन बदला मराठी व्याकरण

वचन म्हणजे काय?

नामाच्या रूपावरून वस्तू एक आहे की अनेक, हा जो बोध होतो, त्यालाच व्याकरणात ‘वचन’ असे म्हणतात.

कोणत्याही नामावरून  त्याने दाखवलेल्या वस्तूंची संख्या एक आहे की एकापेक्षा जास्त आहे हे समजते तेव्हा त्यालाच व्याकरणात त्या नामाचे ‘वचन’ असे म्हणतात.

वचनाचे एकूण दोन प्रकार पडतात.

१) एकवचन  अणि

२) अनेकवचन

‘वचन’ या शब्दाचा अर्थ बोलणे असा असल्यामुळे एका नामाबद्दल बोलले असता ते नामांबद्दल बोलले असता ते एकवचन व अनेकवचन म्हणून संबोधले जाते.

वचन बदला मराठी व्याकरण | एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी | वचन बदला शब्द मराठी  | Ek vachan anek vachan in marathi with PDF
वचन बदला मराठी व्याकरण | एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी | वचन बदला शब्द मराठी | Ek vachan anek vachan in marathi with PDF

१) एकवचन

ज्या नामावरून एकाच व्यक्ति अथवा वस्तूचा बोध होतो, तेव्हा ते त्या नामाचे एकवचन असते.

उदा. एकवचन – मुल, घर, दार, किल्ली, छडी, गाव, बाग, नगर

२) अनेकवचन

ज्या नामावरून अनेक व्यक्ति अथवा वस्तूचा बोध होतो, तेव्हा ते त्या नामाचे अनेकवचन असते.

उदा. अनेकवचन – मुले, घरे, दारे, किल्ल्या, छड्या, गावे, बागा, नगरे

अनेकवचनालाच बहुवचन असे म्हणतात.

नेहमी लक्षात ठेवा

फक्त सामान्यनामाचे अनेकवचन होते विशेष नाम व् भाववाचक नामाचे अनेकवचन होत नाही.

पुल्लिंगी नामाचे वचन बदला मराठी व्याकरण

‘आ’ कारान्त पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त होते. (शेवटी ए पत्यय)

एकवचन-अनेकवचन एकवचन-अनेकवचन 

थवा – थवे

कुत्रा – कुत्रे

कोल्हा – कोल्हे

आंबा – आंबे

लांडगा – लांडगे

रस्ता – रस्ते

भुंगा – भुंगे

ओढा – ओढे

डोळा – डोळे

राजा – राजे

पंखा – पंखे

आरसा – आरसे

घोडा – घोडे

रस्ता – रस्ते

किनारा – किनारे

नकाशा – नकाशे

ससा – रस्ते

गुन्हा – गुन्हे

कारखाना – कारखाने

धडा – धडे

तुकडा – तुकडे

अनारसा – अनारसे

दांडा – दांडे

झरा – झरे

बोका – बोके

धबधबा – धबधबे

दागिना – दागिने

मळा – मळे

भुंगा – भुंगे

बिछाना – बिछाने

 

‘आ’ कारान्त किंवा ‘आ’ प्रत्यय असलेल्या पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त किंवा ‘ए’ प्रत्यय असलेले होतात बाकी इतर वर्ण प्रत्यय असलेल्या नामाचे अनेकवचन होत नाही म्हणजेच ते दोन्ही वचनात सारखेच असते.

१) अशा दोन्ही वचनात सारख्या असणाऱ्या नामाचे एकवचन व अनेकवचन हे क्रियापदाच्या रूपावरून ठरवितात.

२) ज्या पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन करतांना त्यात काहीच बदल होत नाही.त्या नामाचे वचन वाक्याच्या क्रियापदावारून ठरवता येते.

‘आ’ कारान्तशिवाय किंवा आ प्रत्ययाशिवय इतर पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वचनांत सारखीच असतात.त्यात काहीच बदल होत नाही.

एकवचनअनेकवचन 
वाघवाघ
सिंहसिंह
गहूगहू
सापसाप
पक्षीपक्षी
उंदीरउंदीर
राक्षसराक्षस
गरुडगरुड
हत्तीहत्ती
बैलबैल

वचन बदला शब्द मराठी

कवीकवी
रोगीरोगी
चोरचोर
फोटोफोटो
कोळीकोळी
दगडदगड
शत्रूशत्रू
चेंडूचेंडू
पुत्रपुत्र
पर्वतपर्वत
वारवार
रोगीरोगी
दिवसदिवस
तेलीतेली
खडूखडू
फोटोफोटो
शेतकरीशेतकरी
धोबीधोबी

 

‘काही ‘आ-कारान्त’ पुल्लिंगी आदरार्थी वापरल्या जाणाऱ्या नामाचे ‘एकवचन व अनेकवचन’ सारखे असते.

एकवचनअनेकवचन 
दादा

मामा

काका

बाबा

सभा

भाषा

दादा

मामा

काका

बाबा

सभा

भाषा

 

स्त्रीलिंगी नामाचे वचन बदला मराठी व्याकरण

‘अ’ कारान्त स्त्रीलिंगी नामांचे अनेकवचन ‘आ’ कारान्त होते, तर काहींचे ‘ई’ कारान्त होते.

एकवचनअनेकवचन 
गोष्टगोष्टी
तारीखतारखा
भिंतभिंती
मैत्रीणमैत्रीणी
ओळओळी
विहीरविहिरी
सहलसहली
वेलवेली
म्हैसम्हशी
तलवारतलवारी
चूकचुका
खूनखुणा
सूनसूना
खारीकखारका
सायकलसायकली
पेन्सिलपेन्सिली
रात्ररात्री
केळकेळी
शेजारीणशेजारणी
वीटवीटा
बागबागा
वाटवाटा
गंमतगंमती
धारधारा
काचकाचा
जमीनजमिनी
तारतारा
आठवणआठवणी
वेळवेळा
बहीणबहिणी

 

सामान्यतः आ-कारान्त किंवा आ प्रत्यय असलेल्या स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन हे एकवचनासारखेच असते.

एकवचनअनेकवचन 
भाषा

विदया

दिशा

शाळा

कला

पूजा

प्रार्थना

कन्या

लेखिका

आज्ञा

प्रतीक्षा

शिक्षिका

सभा

शंका

मैना

गायिका

घंटा

बालिका

नायिका

भाषा

विदया

दिशा

शाळा

कला

पूजा

प्रार्थना

कन्या

लेखिका

आज्ञा

प्रतीक्षा

शिक्षिका

सभा

शंका

मैना

गायिका

घंटा

बालिका

नायिका

 

‘ई’ कारान्त किंवा ‘ई’ प्रत्यय स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘या’ कारान्त होते.

एकवचन-अनेकवचन एकवचन-अनेकवचन 
स्री – स्त्रिया

नदी – नदया

टाचणी – टाचण्या

चांदणी – चांदण्या

पोळी – पोळ्या

वही – वह्या

मुंगी – मुंग्या

कळी – कळ्या

गाडी – गाड्या

नोकरी – नोकऱ्या

भुवई – भुवया

दांडी – दांड्या

कैरी – कैऱ्या

बी – बिया

नळी – नळ्या

उडी – उड्या

समई – समया

काठी – काठ्या

लेखणी – लेखण्या

चटई – चटाया

मिशी – मिश्या

बकरी – बकऱ्या

भाकरी – भाकऱ्या

पणती – पणत्या

खिडकी – खिडक्या

ओवी – ओव्या

झोपडी – झोपड्या

लढाई – लढाया

होडी – होड्या

जाळी – जाळ्या

दासी – दासी, दृष्टी – दृष्टी, युवती – युवती असे काही शब्द एकवचनात व अनेकवचनात सारखेच राहतात.

‘ऊ’ कारान्त किंवा ‘ऊ’ प्रत्यय असलेल्या स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘वा’ कारान्त होते.

एकवचन-अनेकवचन एकवचन-अनेकवचन 
जळू – जळवा

सासू – सासवा

जळू – जळवा

ऊ – ऊवा

जाऊ – जावा

पिसू – पिसवा

बाजू, वस्तू, अश्रू असे काही शब्द एकवचनात व अनेकवचनात सारखेच राहतात. कारण वस्तू चे अनेकवचन वस्तूवा होत नाही.

नपुंसकलिंगी नामाचे वचन बदला मराठी व्याकरण

‘अ’ कारान्त नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त होते.

एकवचन-अनेकवचन एकवचन-अनेकवचन 
फूल – फूले

चित्र – चित्रे

घर – घरे

काम – कामे

पुस्तक – पुस्तके

दार – दारे

मैदान – मैदाने

पान – पाने

अक्षर – अक्षरे

लाकूड – लाकडे

शहर – शहरे

पीक – पिके

दुकान – दुकाने

झाड – झाडे

फळ – फळे

भजन – भजने

विमान – विमाने

अपत्य – अपत्ये

तिकीट – तिकिटे

माणूस – माणसे

तत्व – तत्वे

स्वप्न – स्वप्ने

गाव – गावे

अंग – अंगे

शिंग – शिंगे

झुडूप – झुडूपे

व्यंजन – व्यंजने

मासिक – मासिके

अक्षर – अक्षरे

वाक्य- वाक्ये

 

‘उ’ किंवा ‘ऊ’ कारान्त नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त होते.

एकवचन-अनेकवचन एकवचन-अनेकवचन 
फुलपाखरू – फुलपाखरे

पाखरू – पाखरे

पिल्लू – पिल्ले

वासरू – वासरे

कोकरू – कोकरे

शिंगरू – शिंगरे

लेकरू – लेकरे

लिंबू – लिंबे

लेकरू – लेकरे

तट्टू – तट्टे

 

‘ए’ कारान्त किंवा ए प्रत्यय असलेल्या नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ई’ कारान्त होते.

एकवचनअनेकवचन 
गाणेगाणी
खेळणेखेळणी
कुत्रेकुत्री
घरटेघरटी
तळेतळी
घोसाळेघोसाळी
रोपटेरोपटी
गाडगेगाडगी
खेडेखेडी
केळेकेळी
मडकेमडकी
डोकेडोकी
भांडेभांडी
लाटणेलाटणी

 

पदार्थवाचक नामाचे सामान्यतः अनेकवचन होत नाही.

एकवचनअनेकवचन 
सोने

शिसे

तांबे

पाणी

लोणी

रूपे

गहू

तेल

चांदी

साखर

सोने

शिसे

तांबे

पाणी

लोणी

रूपे

गहू

तेल

चांदी

साखर

 

नामाचे वचन बदलताना नेहमी लक्षात ठेवा

*’अ’ कारान्त स्त्रीलिंगी नामांचे अनेकवचन ‘आ’ कारान्त होते, तर काहींचे ‘ई’ कारान्त होते.

उदा. गोष्ट – गोष्टी, तारीख  – तारखा, भिंत – भिंती

*’आ’ कारान्त किंवा ‘आ’ प्रत्यय असलेल्या पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त किंवा ‘ए’ प्रत्यय असलेले होतात बाकी इतर वर्ण प्रत्यय असलेल्या नामाचे अनेकवचन होत नाही म्हणजेच ते दोन्ही वचनात सारखेच असते.

*’आ’ कारान्त पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त होते. (शेवटी ए पत्यय)

उदा. थवा – थवे, कुत्रा – कुत्रे

*’आ’ कारान्तशिवाय किंवा आ प्रत्ययाशिवय इतर पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वचनांत सारखीच असतात.त्यात काहीच बदल होत नाही.

*’काही ‘आ-कारान्त’ पुल्लिंगी आदरार्थी वापरल्या जाणाऱ्या नामाचे ‘एकवचन व अनेकवचन’ सारखे असते.

*सामान्यतः आ-कारान्त किंवा आ प्रत्यय असलेल्या स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन हे एकवचनासारखेच असते.

*’ऊ’ कारान्त किंवा ‘ऊ’ प्रत्यय असलेल्या स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘वा’ कारान्त होते.

*’अ’ आणि ‘उ,ऊ’ कारान्त नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त होते.

*’आ’ कारान्त किंवा ‘आ’ प्रत्यय असलेल्या पुल्लिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ए’ कारान्त किंवा ‘ए’ प्रत्यय असलेले होतात बाकी इतर वर्ण प्रत्यय असलेल्या नामाचे अनेकवचन होत नाही म्हणजेच ते दोन्ही वचनात सारखेच असते.

*’आ’ कारान्तशिवाय किंवा आ प्रत्ययाशिवय इतर पुल्लिंगी नामाची रूपे दोन्ही वचनांत सारखीच असतात.त्यात काहीच बदल होत नाही.

*’ए’ कारान्त असलेल्या नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘ई’ कारान्त होते.

‘ई’ कारान्त किंवा ‘ई’ प्रत्यय स्त्रीलिंगी नामाचे अनेकवचन ‘या’ कारान्त होते.

*ई-कारान्त असलेल्या नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन ए-कारान्त होते.

उदा. मोती – मोत्ये, मिरी – मिऱ्ये

*आ-कारान्त, ओ-कारान्त आणि ऐ-कारान्त नपुसकलिंगी नामाचे अनेकवचन होत नाही.

*पदार्थवाचक नामाचे सामान्यतः अनेकवचन होत नाही.
उदा. सोने, शिसे, तांबे, पाणी

*काही नामे नेहमी अनेकवचनी असतात.

उदा. शहारे, रोमांच, डोहाळे

वचन बदला शब्द मराठी | एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी | Ek vachan anek vachan in marathi

घरघरे
पाखरूपाखरे
झाडझाडे
ससाससे
नावनावे
घोडाघोडे
फूलफुले
घागरघागरी
घड्याळघड्याळ
वासरूवासरे
स्त्रीस्त्रीया
 मूलमुले
लिंबूलिंबे
लढाईलढाया
मैत्रीणमैत्रिणी
तळतळी
गायगाई
पिल्लूपिल्ले
पाखरूपाखरे
लाकूडलाकडे
नदी नद्या
गंमतगंमती
वाहनवाहने
घर घरे
पंखापंखे
चित्रचित्रे
स्वप्नस्वप्ने
समोसासमोसे
पुस्तक पुस्तके
चप्पलचपला
पंगतपंगती
पोळीपोळ्या
गाड़ीगाड्या
खिड़की खिडक्या 
सुईसुया
लाकूडलाकडे
फर्शीफर्शा
दरवाजा दरवाजे
माशीमाश्या
बाटलीबाटल्या
कांदाकांदे 
गोष्टगोष्टी
तारीखतारखा
भिंतभिंती
मैत्रीणमैत्रीणी
ओळओळी
विहीरविहिरी
सहलसहली
वेलवेली
म्हैसम्हशी
तलवारतलवारी
चूकचुका
खूनखुणा
सूनसूना
खारीकखारका
सायकलसायकली
पेन्सिलपेन्सिली
रात्ररात्री
केळकेळी
शेजारीणशेजारणी
वीटवीटा
बागबागा
वाटवाटा
गंमतगंमती
धारधारा
काचकाचा
जमीनजमिनी
तारतारा
आठवणआठवणी
वेळवेळा
बहीणबहिणी
ससाससे
गाणेगाणी
खेळणेखेळणी
कुत्रेकुत्री
घरटेघरटी
तळेतळी
घोसाळेघोसाळी
रोपटेरोपटी
गाडगेगाडगी
खेडेखेडी
केळेकेळी
मडकेमडकी
डोकेडोकी
भांडेभांडी
लाटणेलाटणी

 

वचन बदला : १)नदी २)डोंगर ३)गाय

१)नदी – नदया

२)डोंगर – डोंगर

३)गाय – गाई

उंदीर या शब्दाचे अनेकवचन काय आहे?

उंदीर

निष्कर्ष

वचन बदला मराठी व्याकरण | एकवचन अनेकवचन शब्द मराठी | Ek vachan anek vachan in marathi with PDF चा आपण योग्य पद्धतीने सराव करावा अशी आमची इच्छा आहे. खास करून आपण सर्वांकरीता या लेखात उत्तम माहिती चा समावेश करण्यात आलेले आहेत. आशा आहे आपणास हा लेख आवडला असतील. आपले विचार कमेन्ट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद…

Ek vachan anek vachan in marathi with PDF

विद्यार्थी मित्रांनो खाली दिलेले PDF button वर क्लीक करून तुम्ही pdf download करू शकता, PRINT काढू शकता आणि Email द्वारे मित्रांना share करू शकता.

हे देखील वाचा: नाम म्हणजे काय, नामाचे प्रकार, मराठी व्याकरण, marathi grammar pdf

 मराठी निबंध लेखनअणि भाषण

10+ माझी आई निबंध मराठी | Mazi Aai Marathi Nibandh | My Mother Essay in Marathi

हे देखील वाचा: 5+ मी पाहिलेला अपघात मराठी निबंध | Mi pahilela Apghat Marathi Nibandh | Mi Pahilela Apghat Marathi Essay

5+ माझे गाव निबंध मराठी 2022 | Maze Gav Marathi Nibandh | My village essay in marathi

Print Friendly, PDF & Email
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.