Geography

९. पर्यटन, वाहतूक व संदेशवहन

९. पर्यटन, वाहतूक व संदेशवहन प्रश्न १. चूक की बरोबर ते सकारण सांगा.     ९. पर्यटन, वाहतूक व संदेशवहन ...

८. अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

८. अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय प्रश्न १. गाळलेल्या जागी योग्य शब्द भरा. ८. अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय (अ) भारताचे दरडोई उत्पन्न ब्राझीलपेक्षा ...

७. मानवी वस्ती

७. मानवी वस्ती प्रश्न १. अचूक पर्यायांसमोरील चौकटीत ✓ अशी खूण करा. ७. मानवी वस्ती (अ) वस्त्यांचेकेंद्रीकरण खालील प्रमुख बाबीशी ...

६. लोकसंख्या

६. लोकसंख्या प्रश्न १. खालील विधाने चूक की बरोबर ते सांगा. चुकीची विधाने दुरुस्त करा. ६. लोकसंख्या (अ) भारतापेक्षा ब्राझीलमध्ये ...

५. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी

५. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी प्रश्न १. पाठात दिलेली माहिती, आकृत्या व नकाशे यांच्या आधारे तक्त्यातील माहिती भरा. ५. नैसर्गिक ...

४. हवामान

       ४. हवामान प्रश्न १. खालील प्रदेश कोष्टकात योग्य ठिकाणी लिहा. ४. हवामान बिहार, टेकॅटींन्स, पर्नाब्युकाे, अलाग्वास, पूर्व ...
३. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

३. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली

३. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली   प्रश्न १. अचूक पर्याय निवडून वाक्ये लिहा. ३. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली (अ) ब्राझीलचा ...

२. स्थान-विस्तार

२. स्थान-विस्तार प्रश्न १. खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा. अयोग्य विधाने दुरुस्त करून लिहा. २. स्थान-विस्तार (अ) ब्राझील ...

१. क्षेत्रभेट

१. क्षेत्रभेट थोडक्यात उत्तरे द्या. (अ) तुम्ही केलेल्या क्षेत्रभेटीचा अहवाल तयार करा. उत्तर : क्षेत्रभेटीचा अहवाल पुढील मुद्द्यांच्या आधारे तयार ...
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.